RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Balaenoptera musculus  (Linnaeus, 1758)

blåhval

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus
Generasjonstid
31
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Blåhval er utbredt i alle verdenshav. Populasjonen i Nord-Atlanteren regnes ofte som en enhet som er adskilt fra blåhval på den sørlige halvkule. På den sørlige halvkule er det flere former for blåhval, inklusive en dvergform, med ulik fordeling langs en nord-syd gradient. Mengdeforholdene mellom disse ulike formene er ukjent. Andelen av global bestand er derfor vanskelig å angi, men vi har tatt utgangspunkt i den nord-atlantiske bestanden. Ca. 5 hybrider mellom blåhval og finnhval er funnet i Nord-Atlanteren, herav en hybrid med foster. Antallet hybrider synes relativt høyt i forhold til bestanden av blåhval. Vi kan ikke utelukke at dette kan skyldes den sterke reduksjonen i antall blåhval. Det er nå få reproduserende individer som følge av tidligere fangst, men hoved reduksjonen skjedde for mer enn 100 år siden. Den reproduserende del av en blåhval bestand er beregnet til 48% (Taylor m. fl. 2007). Totalbestanden i Nordøst-Atlanteren ble i 2009 beregnet til ca 1000 individer med økende trend (Pike m. fl. 2009). Kun deler av bestanden oppholder seg i norske farvann deler av året, men andelen lar seg ikke tallfeste. Den reproduserbare del av bestanden i norsk område er derfor antatt å utgjøre noen hundre individer og kvalifiserer til VU etter D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Norskehavet
kjent
Barentshavet
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Kun historisk Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Pike DG, Víkingsson GA, Gunnlaugsson Th & Øien N. 2009. A note on the distribution and abundance of blue whales (Balaenoptera musculus) in the Central and Northeast North Atlantic. NAMMCO Sci. Publ. 7: 19-29
    • Taylor, B.L., Chivers, S.J., Larese, J. & Perrin, W.F. 2007. Generation length and percent mature estimates for IUCN assessments of cetaceans. Administrative Report LJ-07-01. National Marine Fisheries Srvice 24 pp.