RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Balaena mysticetus  Linnaeus, 1758

grønlandshval

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
52
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Grønlandshvalen har en sirkumpolar utbredelse og er knyttet til is-fylte farvann i Arktis. Den finnes i fire bestander hvorav Spitsbergen bestanden er utbredt mellom Øst-Grønland og Frans Josefs Land (Wiig m fl. 2007, 2010). Opprinnelig bestand (før 1600) er beregnet til over 50 000 individer (Allen og Keay 2006). Stor fangst av denne hvalen ved Svalbard pågikk på 1600 og 1700-tallet. I dag er bestanden antatt å utgjøre mindre enn 100 individer. Framstredet er påvist å være overvintringsområde for i hvert fall deler av gjenværende bestand (Lydersen m. fl. 2012). Spitsbergen bestanden regnes som en av de mest truede storhvalbestander i verden (http://www.iucnredlist.org/details/full/2472/0). Kun deler av bestandens utbredelse er innenfor norsk område. Klimaendringer kan føre til store forandringer i tilgjengelig beitehabitat (Laidre m fl. 2008, Kovacs m. fl. 2011), men vi har ikke grunnlag for å kunne foreta noen vurdering av bestandens utvikling i forhold til A kriteriet. Få men økende antall individer er observert i Framstredet, Svalbards fjorder og i det nordlige Barentshavet, men vi har ikke grunnlag for å fastslå at dette skyldes en økende bestand (Wiig m. fl. 2007, 2010). Vi antar at den reproduktive del av norsk bestand utgjør mindre enn 50 individer og klassifiserer grønlandshvalen i norske områder som CR etter D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Norskehavet
kjent
Barentshavet
kjent
Polhavet
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i marine miljø
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Allen, R.C. & Keay, I. 2006. Bowhead whales in the east Arctic, 1611-1911: population reconstruction with historical whaling records. Environment and History. 12: 89-113
  • Wiig, Ø., Bachmann, L., Janik, V.M., Kovacs, K.M., and Lydersen, C. 2007. Spitsbergen bowhead whales revisited Marine Mammal Science 23: 688-693
  • Wiig, Ø., Bachmann, L., Øien, N., Kovacs, K.M., and Lydersen, C. 2010. Observations of bowhead whales (Balaena mysticetus) in the Svalbard area 1940 – 2009. Polar Biology 33: 979-984
  • Lydersen, C., Freitas, C., Wiig, Ø., Bachmann, L., Heide-Jørgensen, M.P., Swift, R., and Kovacs, K.M. 2012. Lost highway not forgotten: Satellite tracking of a bowhead whale (Balaena mysticetus) from the critically endangered Spitsbergen stock. Arctic 65: 76-86
  • Kovacs, K.M., S. Moore, J.E. Overland, and C. Lydersen. 2011. Impacts of changing sea ice conditions on Arctic marine mammals Marine Biodiversity 41:181-194 41: 181-194
  • Laidre, K.L., I. Stirling, L. Lowry, Ø. Wiig, M. P. Heide-Jørgensen, and S. Ferguson. 2008. Quantifying the sensitivity of arctic marine mammals to climate-induced habitat change Ecological Applications 18: S97-S125