RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mustela putorius  Linnaeus, 1758

ilder

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4,5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Ilder er utbredt over det meste av Europa og østover mot Ural. Det eldste funnet av ilder i Norge er fra steinalderboplassen Vistehulen på Jæren. Gjennom tidene har artens forekomst hos oss trolig endret seg i takt med klimavariasjoner. Ulike kilder fra 1400-, 1500- og 1600-tallet beretter om dens forekomst. På 1700- og 1800-tallet har ilderen trolig gått tilbake som følge av et kjøligere klima (Pedersen 1969). Det første sikre funnet av arten i nyere tid ble gjort i 1916 da et dyr ble skutt ved Elverum. Funnet kan kanskje settes i sammenheng med en ekspansjon fra Skåne i Sverige, der arten har forekommet hele tida. Fra ca. 1930 til slutten av annen verdenskrig ble det holdt ilder i norske pelsfarmer, særlig i Østfold og Akershus. Dagens utbredelse og forekomst av vill ilder er svært usikker. I perioden 2008-2012 er det fanget minst to eksemplarer i Hedmark og minst 12 i Østfold. Disse er levert til Naturhistorisk museum, Oslo. Om dette er opprinnelig tamme eller ville dyr er usikkert. Sannsynligvis har arten en spredt reproduktiv bestand i Østfold, det østlige Akershus og de sørlige deler av Hedmark. Dyr som observeres lengre nord er høyst sannsynlig rømte kjæledyr (Isaksen m. fl. 1998, Bevanger pers. medd). Det antas at ev. reproduserbar bestand er under 1000 individer og ilder klassifiseres som VU etter D1 kriteriet. Denne evalueringen er usikker.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
mulig
Hedmark
kjent
  • Skog
  • Åker og oppdyrket eng
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Hybridisering
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Kollisjoner
Kjøretøy
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
    • Pedersen, J.A. 1969. Ilderen Norges dyr 1: Pattedyr 118-121