RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lutra lutra  (Linnaeus, 1758)

oter

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,6
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Oteren har en palearktisk utbredelse og finnes i Europa, Asia og det nordlige Afrika. Oteren var før utbredt over hele Norge. Utbredelse er i dag begrenset til de nordlige og sentrale delene av landet og det er få individer i områder sør for Bergen. Oteren er kjent for å holde til i kystområder, men finnes også i innlandet. Kunnskapen om oterbestandens utvikling i Norge er basert på en relativ bestandstetthetsindeks basert på påkjørte otrer (Van Dijk m. fl. 2012). Indeksen indikerte en relativ bestandstetthetsnedgang på omkring 41% mellom 1990 og 2013 (cirka 3 generasjoner) (Van Dijk m. fl. 2012, pers. komm.). Generasjonstid til oter er beregnet til 7,6 år (Pacifici m. fl. 2013). Indeksen har stor usikkerhet og kan være påvirket av endringer i publikums interesse for å ivareta og melde døde otrer. Interessen kan ha blitt mindre etter hvert som bestanden økte og arten ble vanlig i løpet av 1990-åra og første halvdel av 2000-åra, slik at indeksen overestimerer nedgangen i bestanden. Utbredelsen øker likevel langsomt sørover i kyststrøk i Hordaland, selv om den ser ut til å stagnere rundt Bergen (Heggberget, pers. komm., se også artsobservasjoner.no). Denne økningen i utbredelsen angår en liten del av den totale oterutbredelsen, men oppveier ikke til den indikerte nedgangen i Midt- og Nord-Norge. De modellerte endringene i de relative bestandstetthetsindeksen viser at antallet registrerte otre har gått ned i Norge fra 2000 og fram til 2013. Den desidert raskeste bestandsnedgangen fant sted i perioden fra 2006 til 2010 (van Dijk m. fl. 2012). Det er imidlertid stor usikkerhet forbundet med bestandsindeksen, og dermed med trendene i oterbestanden. Oteren er globalt klassifisert som NT pga. en pågående bestandsnedgang. I Norge indikerer bestandsindeksen en nedgang > 30% de siste tre generasjoner (23 år) og oter klassifiseres derfor som VU basert på A2(b) kriteriet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Fjæresonesystemer
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
 • Kysttilknyttet mark
 • Flomsone
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Flora-/faunakriminalitet
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > Terrestrisk
Biocider
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > Terrestrisk
Organiske gifter (PAH mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > I vann
Biocider
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > I vann
Organiske gifter (PAH mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • van Dijk, J. og May, R. 2012. Tilstandsvurdering for forekomst av oter (Lutra lutra) som indikatorart i Naturindeks og anbefaling til overvåkingsmetodikk. - NINA Rapport 749: 1-33
  • Pacifici, M., Santini, L., Di Marco, M., Baisero, D., Francucci, L., Marasini, D.G., Visconti, P. & Rondinini, C. 2013. Generation length for mammals Nature Conservation 5: 87-94
  • Van Dijk, J., May, R., Hamre, Ø. & Solem, M.I. 2013. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2012 inklusive bestandstetthetsindeks NINA Rapport 945: 22s
 • Personer

  • van Dijk, Jiska