RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pusa hispida  (Schreber, 1775)

ringsel

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
11
Gjeldende kriterier
A3(c)
A3
30-50 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Ringselen finnes over hele det arktiske området inklusive Nordpolen. De er de eneste selene i våre farvann som kan opprettholde pustehull i fastisen, noe som gir dem tilgang til områder andre selarter ikke når. Ringsel er en av de mest sårbare artene for endringer i ishabitat på grunn av artens behov for snødekt sjøis til formering (Kovacs m. fl. 2011). Den norske bestanden er konsentrert til Svalbard hvor klimaendringer har forårsaket vesentlig reduksjon i landfast sjøis siden 2005. Ungeproduksjon er redusert og ungedødelighet har øket på grunn av mangel på stabil is og snødekke til kastehuler. Det er ingen nye bestandsestimater fordi det ikke er mulig å gjennomføre flytellinger under hårfelling pga manglende is. Sjøis sesongen i våre områder er redusert med mer en 20 uker i de siste tiårene, noe som er mer enn det dobbelte av det gjennomsnittlige isreduksjonen i Arktis (Laidre m.fl. in press). Bestanden er antakelig nedadgående >(http://www.npolar.no/no/arter/ringsel.html). USA listet arten i 2012 som truet i følge Endangered Species Act (Federal Register 2012) basert på Kelly m. fl. (2010). På denne bakgrunn finner vi det rimelig å anta at bestandsstørrelsen til ringsel i norske områder vil minke med mer enn 30% i løpet av de kommende tre generasjoner (33 år).Generasjonstiden til ringsel ble estimert til 11 år av Palo m fl. (2001). Vi klassifiserer derfor ringsel som VU i følge A3(c) kriteriet. Klassifiseringen er endret fra forrige vurdering fra LC til VU pga ny kunnskap om forandring i habitatets utbredelse og kvalitet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Barentshavet
kjent
Polhavet
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Laidre, K.L., Stern, H., Kovacs, K.M., Lowry, L., Moore, S.E., Regehr, E.V., Ferguson, S.H., Wiig, Ø., Boveng, P., Angliss, A.P., Born, E.W., Litovka, D., Quakenbush, L., Lydersen, C., Vongraven, D., & Ugarte, F. In press. A circumpolar assessment of Arctic marine mammals and sea ice loss, with conservation recommendations for the 21st century. Biological Conservation
    • Palo, J.U., H.S. Mäkinen, E. Helle, O. Stenman, and R. Väinölä. 2001. Microsatellite variation in ringed seals (Phoca hispida): genetic structure and history of the Baltic Sea population. Heredity 86: 609-617
    • Kovacs, K.M., S. Moore, J.E. Overland, and C. Lydersen. 2011. Impacts of changing sea ice conditions on Arctic marine mammals Marine Biodiversity 41:181-194 41: 181-194
    • Kelly, B.P., Bengtson, J.L., Boveng, P.L., Cameron, M.F., Dahle, P., Jansen, J.K., Logerwell, E.A., Overland, J.E., Sabine, C.L., Waring, G.Y., & Wilder, J.M. 2010. Status review of the ringed seal (Phoca hispida). U.S. Dep. Commer., NOAA Tech. Memo. NMFS-AFSC-212, 250 s.