RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Halichoerus grypus  (Fabricius, 1791)

havert

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Fastsatte kvoter har i perioden 2003-2010 ligget mye høyere enn anbefalt av Havforskningsinstituttet. Offisielle fangsttall ligger innenfor anbefalt kvote, men dersom de høye kvotene blir oppfylt har de potensiale til å redusere bestanden. Bestandstellinger 1994-1998 og 2001-2003 indikerer en økning i minimumsestimat fra 4400 til 5000 individer (Nilssen 2006). Vitenskapelig anbefalt kvote per år er 400. Politisk fastsatt kvote for 2005 var 1216 (Svåsand et al. 2006). Dissse kvotene var grunnlag for klassifiseringen i 2006. Kvotene har ikke blitt tatt. Dette har ført til at bestanden har økt de senere år (Nilssen & Bjørge 2009). I 2011 ble bestanden estimert til 8740 dyr (95% CI: 7320-10170) (Øigård et al 2012). I tillegg til den lovlige jakten omkommer et ukjent antall dyr som følge av bifangst i fiskeredskap og sannsynligvis under uregulert jakt.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Nilssen K.T. & Bjørge A. 2009. Kystsel Fisken og havet, særnummer 2 86-89
    • Nilssen, K.T. 2006. Kystsel. Fisken og havet, særnr . 2-2006: 64-65
    • Svåsand, T., Boxaspen, K. Dahl, E. & Jørgensen, L.L (red.) . 2006. Kyst og havbruk 2006. Fiske og havet, særnr. 2-2006: 165
    • Øigård T, Frie AK, Nilssen KT & Hammill MO 2012. Modelling the abundance of grey seals (Halichoerus grypus) along the Norwegian coast ICES Journal of Marine Science 69: 1436-1447