RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Erignathus barbatus  (Erxleben, 1777)

storkobbe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Storkobber finnes flekkvis spredt over hele det sirkumpolare Arktis. De foretrekker steder med drivis i områder med relativt grunt vann. Storkobber finnes i mindre antall i fjordene på Svalbard året rundt, og også langs kysten og da særlig i områder med drivis. Siden arten påtreffes stort sett enkeltvis og spredt over enorme områder, finnes det ingen gode data på antallet individer av denne arten. Man antar at det finnes noen hundre tusen storkobber totalt, og at en del tusen av disse finnes i Svalbardområdet (http://www.npolar.no/no/arter/storkobbe.html). Storkobbe er avhengig av sjøis for reproduksjon og det er derfor grunn for bekymring pga klimaendringer (Kovacs et al. 2011). Deres nåværende bruk av breis for reproduksjon avbøter virkningen av den storskala reduksjon i sjøis som er observert ved Svalbard. Isbreer trekker seg tilbake og tilgangen på breis i fjordene er et tidsbegrenset fenomen. USA har listet arten som truet i deres Endangered Species Act i 2012 (Federal Register 2012) basert på Cameron m. fl. (2010).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Federal Register 2012. Endangered and Threatened Species; Threatened status for the Beringia and Okohotsk Distict population segments of the Erignathus barbatus nauticus supspecies of the bearded seal. NOAA Endangered species act. 77FR 76739: 76739-76768
    • Kovacs KM, Lydersen C, Overlan JE, Moore SE. 2011. Impacts of changeing sea-ice conditions on Arctic marine mammals. Marine Biodiversity. 41: 181-194.
    • Cameron, M.F., Bengtson, J.L., Boveng, P.L., Jansen, J.K., Kelly, B.P., Dahle, S.P., Logerwell, E.A., Overland, J.E., Sabine, C.L., Waring, G.T. & Wilder, J.M. 2010. Status review of the bearded seal (Erignathus barbatus ). U.S. Dep. Commer., NOAA Tech. Memo. NMFS-AFSC-211. 246 s.