RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cystophora cristata  (Erxleben, 1777)

klappmyss

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus
Generasjonstid
15
Gjeldende kriterier
A2(a,b)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Klappmyssene vandrer over enorme områder som dekker det meste av det nordlige Atlanterhavet. De yngler om våren på tre mer eller mindre faste steder; utenfor østkysten av Canada, i Davisstredet og i Vesterisen (mellom Grønland og Jan Mayen). Om sommeren og høsten spres de over store områder fra iskanten og sørover til nord av de britiske øyer. Bestanden i Vesterisen ble i 1997 beregnet til 24 000 unger (14 800-32 700) og 100-110 000 ett år og eldre dyr, men nye tellinger i 2005 på 15 200 (CV = 0.25) tydet på at ungeproduksjonen da var betydelig lavere (Haug 2006). Denne nedgang er bekreftet ved en ny telling av unger i 2007 på 16 140 (CV = 13.3%) ( Øigård m. fl. 2010) og igjen i 2012 på 13655 (CV = 13,9%) (Øigard m. fl. 2014). Bestanden er nå bare omkring 7% av hva den var i 1946. Nedgangen i bestanden i løpet av de siste tre generasjoner (45 år) er større enn 50% og nedgangen er beregnet å fortsette (Øigard m. fl. 2014).ICES betraktet fangstnivået for klappmyss i Vesterisen for bærekraftig i noen år, men har manet til forsiktighet i forvaltningen på grunn av indikasjonene på redusert ungeproduksjon. Etter tellingen i 2005 anbefalte ICES null-kvote. Den fortsatte bestandsreduksjon etter at de store fangstene tok slutt indikerer at det er andre påvirkningsfaktorer som har negativ betydning for bestanden i tillegg til fangsten. Klimaendringer har også redusert utbredelse og kvalitet på havis som er egnet for klappmyss.Tidligere fikk klappmyssen unger innenfor norsk område ved Jan Mayen. De store forandringer i havisens utbredelse gjør nå at klappmyssen får sine unger hovedsakelig i grønlandsk område. Deler av bestanden oppholder seg i norsk område det meste av året. Hvor stor del dette gjelder er ukjent.Basert på en nedgang på mer enn 50% i løpet av de siste tre generasjoner, en nedgang som tyder på å fortsett, er klappmyssen i norske farvann klassifisert som EN etter A2(a,b) kriteriene.
Svalbard med sjøområder
kjent
Norskehavet
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Opphørt (kan inntreffe igjen) Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Klimatiske endringer
Andre
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • ICES 2008. Report on the working group on harp and hooded seals (WGHARP). ICES CM2008/ACOM: 17, 59 pp.
    • Haug, T. 2006. Klappmys. Fisken og havet, særnr. 1-2006: 103-104
    • Øigård TA, Haug T, Nilssen KT & Salberg AB. 2010. Estmation of pup production of hooded and harp seals in the Greenland Sea in 2007: Reducing uncertainty using Generalized Additive Models J. Nothw. Atl. Fish. Sci. 42: 103-123
    • Øigård, T.A., Haug, T. & Nilssen, K.T. 2014. Current status of hooded seals in the Greenland Sea. Victims of climate change and predation? Biological Conservation 172: 29-36