RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vulpes lagopus  (Linnaeus, 1758)

fjellrev

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,2
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Fjellrev, også kalt polarrev, er en nær slektning av rødreven og finnes over hele den arktiske tundraen. Den har mindre kroppsstørrelse enn rødreven, men er bedre tilpasset et arktisk liv i kulde med kort snute og små avrundede ører, og en pels som er tykk om vinteren og tynn om sommeren. Bestanden er både liten og sterkt fragmentert i hele Fennoskandia. Yngling og overlevelse er generelt svært avhengig av smågnagerbestanden, og særlig tilgang på lemen (Meijer m. fl. 2013). Minimum antall voksne fjellrev i Norge, basert på DNA-analyser var 125 med 46 ynglinger i 2014 (Rød-Eriksen m. fl. 2014). Dette er en sterk økning siden 2008-2010, da antallet voksne individer var i underkant av 50. Bestandsoppgangen i Norge og Sverige i de siste årene er et resultat av gode lemenår kombinert med intensive forvaltningstiltak, som støtteforing, rødrevbekjempelse, og utsetting av rev produsert i fangenskap (Angerbjörn m. fl. 2013, Rød-Eriksen m. fl. 2014). Det medførte at 19 av de 24 registrerte ynglingene i 2013 og 21 av 46 ynglinger i 2014 involverte individer som var satt ut i forbindelse med avls programmet (Eide m. fl. pers. med.). Selv om bestanden i Norge som helhet er i vekst, er situasjonen i Nord-Norge en annen, delbestandene er små og isolerte fra hverandre (Rød-Eriksen m. fl. 2014). Fjellreven er klassifisert som CR i Sverige. Det ble registrert 50 ynglinger i Sverige i 2014 (Rød-Eriksen m. fl. 2014). Arten er så og si utryddet i Finland og yngling er ikke dokumentert siden 1996 (Angerbjörn m. fl. 2013). Med en økende bestand og 125 voksne individer i 2014, overskrider nå den norske fjellrev bestanden grensen til CR (> 50 reproduserende individer). I følge reglene for nedklassifisering må en art har tilfredsstilt kriteriet for den nye klassifiseringen de fem siste år. For fjellrev vil det si siden 2009. I 2009 bestod bestanden av 44 voksne individer og i 2010 var den 55 individer. Mange av disse individene var imidlertid satt ut gjennom avlsprogrammet for fjellrev. Kriteriet for CR er derfor ikke overskredet gjennom de siste fem år, spesielt når en tar hensyn til individene som er satt ut. I 2014 var 21 (17%) av de 121 DNA-identifiserte fjellrevene i Norge individer som hadde vært satt ut (Rød-Eriksen m. fl. 2014). I tillegg er flere delbestander avhengig av pågående tiltak—spesielt utsetting, men også intensiv foring og rødrevbekjempelse. Den store delbestanden i Snøhetta/Dovre og den lille delbestanden på Finse var utdødd og er kommet tilbake etter vellykket utsetting (Rød-Eriksen m. fl. 2014). Selv om dette er et meget godt eksempel på vellykket arbeid for å bevare en kritisk truet art, mangler vi bevis på at bestanden kan opprettholde dette nivået uten støttetiltak. Basert på femårsregelen før nedklassifisering og manglende bevis på at bestanden kan opprettholdes uten støttetiltak, konkluderer vi at fjellreven fortsatt må klassifiseres som kritisk truet (CR) i følge D1 kriteriet.
Hedmark
mulig
Oppland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Uregulert jakt, fangst eller fiske
Kun historisk Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning fra stedegne arter
Konkurrenter
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Angerbjörn, A., Eide N. E., Dalén, L, Elmhagen, B., Hellström, P., Ims, R. A., Killengreen, S., Landa, A., Meijer, T., Mela, M., Niemimaa, J., Norén, K., Tannerfeldt, M., Yoccoz, N., Henttonen, H. 2013.. Carnivore conservation in practice: replicated management actions on a large spatial scale. Journal of Applied Ecology. 50: 59-67.
    • Meijer, T., Elmhagen, B., Eide, N. E., & Angerbjörn, A 2013.. Life history traits in a cyclic ecosystem: a field experiment on the arctic fox. Oecologia 173: 439-447.
    • Rød-Eriksen, L., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Kleven, O., Ulvund, K. & Landa, A. 2014. Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1080: 46
    • Eide, N. E., Flagstad, Ø., & Landa, A. 2014. Pers. med.