RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Canis lupus  Linnaeus, 1758

ulv

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Ulven har en holarktisk utbredelse i Nord-Amerika og Eurasia. Ulven i Norge er del av en liten nyetablert svensk-norsk bestand som forekommer i sentrale, sørlige deler av den skandinaviske halvøya. Hovedtyngden av bestanden finnes i Sverige. Bestanden består av få dyr og er nøye overvåket, hovedsakelig basert på sporing på snø, men også ved å bruke DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og data fra GPS-merkede ulver. Det legges særlig vekt på å registrere stasjonære ulver, dvs. ulv som hevder revier—hovedsakelig familiegrupper, par, og noen stasjonære enslige ulver, mens det er vanskeligere å registrere ikke-stasjonære ulver (Wabakken m. fl. 2014). Det foregår årlig kvoteregulert lisensjakt på ulv i Norge i tillegg til felling av skadevoldende individer. Dette påvirker bestandsutviklingen. Ulven er klassifisert som Truet (VU) i Sverige etter kriterium D. I tillegg til at bestanden er meget liten har ulovlig jakt stor innflytelse på bestandens utvikling (Liberg m. fl. 2011) og en studie har vist relativt stor aksept for ulovlig jakt av ulv i Norge (Gangaas m. fl. 2013). Den skandinaviske bestanden ble etablert av bare tre ville individer fra den finsk-russiske bestanden (Wabakken et al. 2001, Vila et al. 2003), men er relativt isolert fra de nærmeste ulvene i Finland, selv om vandring mellom bestandene forekommer (Wabakken et al. 2007). En konsekvens av dette er at den skandinaviske bestanden viser negative effekter av innavl (Liberg m. fl. 2005). Ulvens bestandssituasjon i Finland har vist en sterk negativ trend siden 2006 og er nå på ca. 100 dyr (Wabakken m. fl. 2014). Genetiske resultater viser at innavl i Finland øker, fordi bestanden er relativt isolert fra den tilgrensende bestanden i Russland (Jansson m. fl. 2012). Den totale bestanden av ulv i Europa utenfor Russland, Hviterussland og Ukraina er sannsynligvis over 12.000 individer (Chapron m. fl. 2014). Vinteren 2013-14 ble det registrert totalt ca. 30 ulv med tilhold kun i Norge samt 50 ulv med tilhold i både Norge og Sverige. Den svenske bestanden var på ca. 320 individer. Bestanden har vokst i antall i både Norge og Sverige og den samlede skandinaviske bestanden består nå av ca. 400 (316 -520) individer (Wabakken m. fl. 2014). I 2013-14 ble det registrert 3 familiegrupper med tilhold kun i Norge og 5 familiegrupper med tilhold i begge land (Wabakken m. fl. 2014). Siden det er kun to potensielt reproduserende individer i hver stasjonær gruppe eller par, er antallet reproduserende individer i Norge under 50. I den svenske rødlisten antar man at 70% av individene er kjønnsmodne. Dette ville gi 21 kjønnsmodne ulv i Norge, basert på de 30 med tilhold kun i Norge og 38 kjønnsmodne ulv, basert på de med tilhold kun i Norge og halvparten av de med tilhold i både Norge og Sverige. Bestanden av reproduksjonsdyktige individer er ytterligere redusert som følge av pågående jakt og skadefelling før reproduksjonssesongen. Uansett hvilken måte man anvender blir ulven klassifisert som CR etter kriterium D1.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
mulig
Buskerud
mulig
Sør-Trøndelag
mulig
Finnmark
mulig
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
mulig
Nord-Trøndelag
mulig
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Uregulert jakt, fangst eller fiske
Kun historisk Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Høsting
Flora-/faunakriminalitet
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Liberg, O., Andrén, H., Pedersen, H.-C., Sand, H., Sejberg, D., Wabakken, P., Åkesson, M. & Bensch, S. 2005. Severe inbreeding depression in a wild wolf (Canis lupus) population. Biology Letters. 1: 17-20
  • Jansson, E., Ruokonen, M., Kojola, I. & Aspi, J. 2012. Rise and fall of a wolf population: genetic diversity and structure during recovery, rapid expansion and drastic decline Molecular Ecology 21: 5178–5193.
  • Wabakken, P., Sand, H., Kojola, I., Zimmermann, B., Arnemo, J. M., Pedersen, H. C., & Liberg, O. 2007. Multistage, long-range natal dispersal by a Global Positioning System–collared Scandinavian wolf Journal of Wildlife Management 71: 1631-1634.
  • Liberg, O., Chapron, G., Wabakken, P., Pedersen, H. C., Hobbs, N. T., & Sand, H. 2011. Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe Proceedings of the Royal Society, B 279: 910-915.
  • Gangaas, K.E., Kaltenborn, B.P. & Andreassen, H.P. 2013. Geo-spatial aspects of acceptance of illegal hunting of large carnivores in Scandinavia. PLoS ONE 8(7): e68849
  • Vila, C., Sundqvist, A.-K., Flagstad, Ø., Seddon, J., Björnerfeldt, S., Kojola, I., Casulli, A., Sand, H., Wabakken, P. & Ellegren, H. 2003. Rescue of a severely bottlenecked wolf (Canis lupus) population by a single immigrant Proceedings of the Royal Society of London B 270: 91-97
  • Wabakken, P., Sand, H., Liberg, O. & Bjärvall, A. 2001. The recovery, distribution and population dynamics of wolves on the Scandinavian Peninsula, 1978-98 Canadian Journal of .Zoology 79: 710-725
  • Wabakken, P., Svensson, L., Kojola, I., Maartmann, E., Strømseth, T. H., Flagstad, Ø. & Åkesson, M. 2014. Ulv i Skandinavia og Finland, Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2013-2014. Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport 11-2014: 40
  • Liberg, O., Andrén, H., Pedersen, H.-C., Sand, H., Sejberg, D., Wabakken, P., Åkesson, M. & Bensch, S. 2005. Severe inbreeding depression in a wild wolf (Canis lupus) population Biological Letter 1: 17-20
  • Chapron, G., m. fl. 2014. Recovery of large carnovores in Europe's modern human-dominated landscapes Science 346: 1517-1519