RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lynx lynx  (Linnaeus, 1758)

gaupe

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Gaupa finnes i store deler av Nord-Europa, men tyngdepunktet for bestanden er likevel på den skandinaviske halvøya, det vil si Norge, Sverige og den nordvestre delen av Finland. Den norske gaupebestanden er overvåket nøye med årlige estimater basert på observasjoner av familiegrupper eller spor av familiegrupper i snøen. I 2015 er det estimert 60,5 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer en bestand på 297-415 dyr i Norge før kvotejakten 2015 og før reproduksjonssesongen (Børseth mfl. 2015). Etter at bestanden i Norge har minsket med 7-14 % årlig i perioden 2009 til 2014, økte den med 13% i 2015 og er nå 7% under myndighetenes vedtatte bestandsmål. Basert på at andel kjønnsmodne individer er 70-77% av totalbestanden i januar-februar (Andren & Liberg 2008), ville en bestand på 297-415 bestå av 208-320 dyr i kjønnsmoden alder som er på grensen mellom EN og VU. Bestanden av reproduksjonsdyktige individer er ytterligere redusert som følge av pågående jakt og skadefelling før reproduksjonssesongen. Basert på dette jaktuttaket og forsiktighetsprinsippet som er beskrevet i veiledningen (dvs. ved å bruke den nedre 25% verdi i variasjonsbredden av bestandsestimatet) er bestanden før reproduksjonssesongen likevel på et nivå som kvalifiserer for klassifisering som EN i følge D1 kriteriet. Bestanden er sammenhengende med bestander i Sverige og til viss grad i Finland. Den svenske bestanden besto av et estimert minimum på 840 (740-940) gauper i 2014, basert på 142 dokumenterte familiegrupper (Anon. 2014). Antall dokumenterte familiegrupper i Sverige har gått ned dramatisk fra 242 i 2011/2012 til 142 i 2013/2014, delvis som følge av et politisk vedtak om å redusere antall gauper i nord og kanskje dårligere registreringsforhold i sør (Anon. 2014). Den finske bestanden var på 2400-2600 individer i 2011 (Kaczensky mfl. 2013). Til tross for at den norske bestanden har økt det siste året fortsetter den svenske bestanden sin nedgang, noe som førte til at rødliste klassifiseringen ble oppgradert til VU i 2015 (ArtDatabanken 2015). Vi finner det derfor ikke lenger korrekt å nedgradere klassifiseringen av den norske bestanden til VU basert på kontakten med den svenske bestanden. Det utføres regulert kvotejakt på gaupebestandene i Norden og ulovlig jakt er omfattende og viktig for bestandsutviklingen (Andren m. fl. 2006). Ettersom jakt utføres på bestanden i Norge, burde en minskning i kvotestørrelsen kunne føre til en ytterligere bestandsøkning, hvilket ville være positiv for artens klassifisering i fremtiden. Det totale antall gauper i Europa utenom Russland, Hviterussland og Ukraina er 9.000-10.000 (Kaczensky mfl. 2013).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
 • Publikasjoner

  • Andrén, H. & Liberg, O. 2008. Den svenska lodjursstammen 2004-2008 Rapport Grimsö forskningsstation, Inst. för ekologi, SLU 24
  • Andren, H., Linnell, J. D. C., Liberg, O., Andersen, R., Danell, A., Karlsson, J., Odden, J., Moa, P. F., Ahlqvist, P, Kvam, T., Franzen, R.& Segerström, P. 2006.. Survival rates and causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) in multi-use landscapes. Biological Conservation. 131: 23-32.
  • Kaczensky, P., Chapron, G., von Arx, M., Huber, D., Andrén, H., & Linnell, J. (Editors). 2013. Status, management and distribution of large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europé, part 1. Report to the European Commission, contract N°070307/2012/629085/SER/B3.: 200 s.
  • Anon. 2014. Bestandsovervåking av gaupe i 2014 Bestandsstaus for store rovdyr i Skandinavia 1-2014: 31s
  • Brøseth, H., Tovmo, M., & Nilsen, E.B. 2015. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. NINA Rapport 1179: 1-23.
  • ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015 ArtDatabanken SLU, Uppsala. 209 s.