RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lepus timidus  Linnaeus, 1758

hare

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
2,9
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Haren har en utbredelse fra Stillehavet i øst til Polen og Skandinavia i vest. I tillegg finnes den på større øyer som Hokkaido i Japan, Irland og Skottland, samt i Alpene over 1300 m høyde (www.iucnredlist.org). På global skala klassifiseres haren som livskraftig (LC) (www.iucnredlist.org). I Norge finnes haren i alle fylker. Jaktutbyttet på hare i Norge har falt dramatisk fra ca. 125.000 i 1990 til ca. 15.500 i 2013-2014 (www.ssb.no). Basert på dagens kunnskap vurderte Pedersen & Pedersen (2012) at følgende faktorer eventuelt kunne være årsaker til endringer i harebestanden: klimaendringer, effekter av jakt, predasjon og parasitter, konkurranse med andre planteetere, og næringstilgang og habitatendringer. Ifølge jaktstatistikken synes harebestanden å ha hatt en topp på begynnelsen av 1990-tallet. Dette er ofte forklart med en lav bestand av rødrev i den perioden (Pedersen & Pedersen 2012). I vår vurdering ser vi kun på hva som har skjedd de siste tre generasjoner. Generasjonslengden til hare er satt til 2,9 år (Pacifici mfl. 2013). Basert på dette er nedgangen i jaktutbyttet de siste tre generasjoner (9 år) ca. 47 % (2004-2005: ca. 29.400 harer, 2013-2014: ca. 15.500 harer). Basert på utvikling i antall jegere som skyter hare, utviklingen av antall småviltjegere, andel harer som blir skutt i ulvefylker, og korrelasjon mellom data fra gaupetakseringer og jaktstatistikk i Hedmark fylke fant Pedersen & Pedersen (2012) det overveiende sannsynlig at jaktstatistikken gjenspeiler en faktisk nedgang i harebestanden, men størrelsen på nedgangen i bestanden er usikker. Tilsvarende nedgang i jaktutbytte er også dokumentert i Sverige (Pedersen & Pedersen 2012), men der ble arten ikke rødlistet i 2015. I Finland er det dokumentert en nedgang i harebestanden basert på felttakseringer på ca. 42 % fra 1989-1993 til 2003-2007 (Kauhala & Helle 2007), og haren ble klassifisert som Nær truet (NT) i 2010. Kategorien NT skal brukes når det blir antatt at arten ligger tett opp mot en av kategoriene for truede arter. I de norske rødlistekriteriene er grenseverdien for NT i forhold til A2 kriteriet satt til en nedgang på 15 % over tre generasjoner, og grenseverdien for VU er 30 % nedgang. Basert på den norske jaktstatistikken samt vurderingen gjort av (Pedersen & Pedersen 2012) synes det rimelig å anta at nedgangen i harebestanden er på minst 15 % de siste tre generasjoner (10 år). På grunn av usikkerheten rundt sammenhengen mellom bestandsstørrelse og jaktstatistikk vil vi ikke anta at nedgangen overstiger 30 %. Haren blir derfor klassifisert som NT etter kriterium A2b.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Regulert jakt, fangst eller fiske
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Konkurrenter
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Patogener/parasitter
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent

Påvirkning på habitat
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Pedersen, S. & Pedersen, H.C. 2012. Bestandssituasjonen for hare i Norge - en kunnskapsstatus. Nina Rapport 886: 1-41.
    • Pacifici, M., Santini, L., Di Marco, M., Baisero, D., Francucci, L., Marasini, D.G., Visconti, P. & Rondinini, C. 2013. Generation length for mammals Nature Conservation 5: 87-94
    • Kauhala, K. & Helle, E. 2007. Metsäjäniskanta pienentynyt voimakkaasti Riista- ja kalatalous -selvityksiä 3/2007: 1-12