RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rattus rattus  (Linnaeus, 1758)

svartrotte

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Svartrotta finnes over nesten hele verden med unntak av polare områder. Den er vanligst i tropiske og subtropiske områder der den oftest opptrer i nær tilknytning til menneskelig bebyggelse, spesielt i havnebyer. I middelhavslandene er svartrotta vanlig, men man finner den også lenger nord i Europa. I Norge, derimot, er svartrotta nå regnet som utryddet for omkring 100 år siden. Collett (1911-1912) anfører at den opprinnelige bestanden på den tid kun fantes tilbake på Kongsberg, hvor den var utdøende eller utdødd. En nyinnført bestand skulle i tillegg ha tilhold i Oslo havn. De få og sporadiske funnene som er kjent etter Colletts tid ser ut til å stamme fra re-introduksjon med skip til norske havner, uten at dette har ført til re-etablering av bestander. Svartrotta klassifiseres derfor som RE i Norge.