RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Castor fiber  Linnaeus, 1758

bever

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Beveren i Europa overlevde ved begynnelsen av 1900-tallet kun i et fåtall områder, blant annet Agder og Telemark. Fredning og aktiv gjeninnføring har reetablert arten over store arealer og den er i dag vidt utbredt og tallrik i mange distrikter (Rosell og Pedersen 1999). Lokale bestander kan imidlertid variere en del over tid, trolig som følge av strenge vintre og næringssvikt. Bestanden i Norge antas å være minst 50 000 dyr (Frank Rosell pers. medd.)
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Rosell, F. og Pedersen, K. P. 1999. Bever. Landbruksforlaget. 272 s
  • Personer

    • Rosell, Frank