RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eugraphe sigma  (Denis & Schiffermüller, 1775)

gulhodefly

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
2252 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
2252
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
36 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
180
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Larven lever på ulike urter og busker. Biotopen er åpne, lune, kystnære områder med bevoksning av kratt og busker. Arten er kjent fra 12 lokaliteter på begge sider av Oslofjordens midtre og ytre kyst. Artens miljø er utsatt for gjengroing, men også utbygging og slitasje fordi det er attraktivt for ferie- og fritidsaktiviteter. Utbyggingspresset er fortsatt stort på kystnære arealer ved Oslofjorden. På grunn av påvirkningene regner vi med en reduksjon og fragmentering av forekomster av arten. Vi setter mørketallet til 5. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen