RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia gelida  (Sparre Schneider, 1883)

brunpudret taigafly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
240
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på blåbær. Biotopen er høyereliggende urskogaktig barskog, vanligvis granskog, men noen ganger med dominans av furu. Lokalitetene finnes alltid i tilknytning til myr, ofte er det skogkledde morenerygger som stikker opp av myrlandskapet. Inntil 2010 var arten funnet i Norge kun én gang, i Sør-Varanger. Dette er forøvrig typeeksemplaret av arten. I 2010 ble den gjenfunnet i Lierne i Nord-Trøndelag, og i 2012 ble den påvist på en lokalitet i Sel i Oppland. At arten ikke er funnet flere ganger, skyldes nok at man ikke har lett etter den på de rette steder, men også at den er reelt sjelden. Sommerfuglene holder seg inne i habitatet som også vanligvis vil være langt fra allfarvei. Trusler er mot arten flatehogst, men også hyttebygging. Funnene i Oppland og Nord-Trøndelag er gjort i områder med aktivt skogbruk. I Sør-Varanger er også forurensing fra industrien på russisk side av grensen en trussel. Denne forurensingen bidrar til å redusere lavveksten på trærne, noe som sannsynligvis reduserer larvenes muligheter til å overleve. På grunn av skogbruk foregår det en reduksjon og fragmentering av artens habitat. Mørketallet settes til 20. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Oppland
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Finnmark
kjent
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • Aarvik, L. & Christiansen, C. 2011. Xestia gelida (Sparre Schneider, 1883) (Lepidoptera, Noctuidae) rediscovered in Norway. Norwegian Journal of Entomology. 58: 1-6
  • Aarvik, L., Berggren, K., Christiansen, C. & Voith, R. 2013. Kvernbrusætrene i Sel - nyoppdaget utpost i Sør-Norge for taigaens mest sjeldne nattsommerfugler. Insekt-Nytt 38 (1): 5-11
 • URI

  • Lepidopteradatabasen