RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia laetabilis  (Zetterstedt, 1839)

spinkelt taigafly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven lever på blåbær. Biotopen er høyereliggende urskogpreget barskog og fjellbjørkeskog. Arten er funnet på til sammen 27 lokaliteter fra Vestre Slidre i Valdres til Alta og Sør-Varanger i Finnmark. Flatehogst i nedre del av artens habitat og hyttebygging er negative påvirkninger. Imidlertid ser denne arten til å være mer tolerant enn mange av sine slektninger, og vi tror ikke den er truet. Mørketallet settes til 40. Foreløpig mener vi det ikke er nødvendig å plassere den på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC