RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia sincera  (Herrich-Schäffer, 1851)

lyst taigafly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
44 km²
Mørketall
8
Beregnet areal
352
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Larven er toårig. Som ung lever den på blåbær, andre året lever den på gran. Biotopen er eldre, flersjiktet granskog med rikelig lavbevoksning på trærne. Feltsjiktet består for en stor del av blåbær, og trærne står så spredt at grangrenene henger nedi blåbærlyngen. Fordi larvene trenger sol til sin utviklingen, må skogen være åpen. Arten foretrekker skog som vokser på morene under 500 meter. Denne skogtypen finner vi særlig på den østlige delen av Østlandet i landets hardest drevne skogbruksdistrikter. Imidlertid har det i senere år vist seg at i Gudbrandsdalen følger arten grana så å si helt opp til tregrensen. Arten er kjent fra 8 lokaliteter på den indre delen av Østlandet og én i indre Aust-Agder. Dessuten er den funnet én gang i Lierne i Nord-Trøndelag og én gang i Rana i Nordland. På grunn av det moderne skogbruket med flatehogst, er gammelskogen på lavere nivå i ferd med helt å forsvinne, og med den forsvinner også sincera. Eksempelvis ble i 2005 den lokaliteten i Hedmark (i Åsnes kommune), der det har vært observert flest individer, hogd. På grunn av skogsdrift reduseres og fragmenteres forekomster av arten. Vi setter mørketallet til 8. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Aust-Agder
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
    • Aarvik, L., Berggren, K., Christiansen, C. & Voith, R. 2013. Kvernbrusætrene i Sel - nyoppdaget utpost i Sør-Norge for taigaens mest sjeldne nattsommerfugler. Insekt-Nytt 38 (1): 5-11
  • URI

    • Lepidopteradatabasen