RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia fennica  sensu auct.

gråpudret taigafly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 4000 km²
Kjent forekomstareal
156 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
3120
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Larven lever på blåbær. Biotopen er åpen, eldre, høyereliggende, flersjiktet granskog der feltsjiktet for en stor del består av blåbær. Den går også opp i tilsvarende miljø i bjørkebeltet. I Norge var arten lenge betraktet som en stor sjeldenhet. Fram til 1971 var den bare kjent fra to lokaliteter. Nå er den påvist på rundt 50 lokaliteter, mange steder i antall. Den er utbredt over indre deler av Østlandet og Trøndelag. Også påvist i Rana i Nordland. Bare ved Namsos er den funnet ute ved kysten. Fordi den lever i den høyereliggende granskogen, unnslipper den det verste presset fra skogbruket. Imidlertid hogges det fortsatt mye innenfor artens leveområder, og der dette skjer ødelegges habitatet. Storstilt hyttebygging i det høyereliggende skogbeltet har også bidratt til å ødelegge leveområder. Av de nevnte grunner reduseres og fragmenteres forekomstene. I de aller seneste år har det blitt vernet store arealer av høyereliggende barskog i Sør-Norge. Dette har sikret arten gode livsvilkår noen steder. Dette kan innebære at arten ved neste vurdering kan gis kategori LC. Vi setter mørketallet til 20, og lar i denne omgang arten forbli med kategori NT (nær truet).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen