RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia lyngei  (Rebel, 1923)

grått fjellviddefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på krekling. Biotopen er steinete og / eller grusete fjellhed. Arten er kjent fra to lokaliteter i høyfjellet i indre Troms i kommunene Storfjord og Nordreisa. I tillegg er det gjort et tilfeldig funn nede ved sjøen i Lyngen. Som hos mange av de andre høyfjellsartene i nord, varierer hyppigheten fra år til år, flyvetiden er ofte kort, og dyrene er lett å overse, selv om de er til stede. Dette er grunner til de få funnene. Mange ting skal klaffe for å kunne påvise arten. Vi tror ikke at den er så sjelden som mangelen på funn tyder på. Vi ser heller ikke noen alvorlig trussel mot den. Mørketallet settes til 8. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC