RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Opigena polygona  (Denis & Schiffermüller, 1775)

kjølfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike lave planter. Biotopen er åpne steder, både dyrkede og udyrkede, ofte på strender. Arten ble påvist første gang i Norge i 1968. Siden da har den gradvis spredt seg, og er nå vanlig mange steder på Østlandet. Imidlertid er den foreløpig kun funnet på Østlandet. I alt er den kjent fra 19 lokaliteter. Vi ser ingen alvorlig trussel mot arten. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC