RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agrotis luehri  von Mentzer & Moberg, 1987

fjelljordfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larvens vertsplanter er ukjent, men det er sannsynlig at den er polyfag. Biotopen er fjellhed og fjellenger fra bjørkebeltet og opp i snaufjellet. Arten er utbredt i fjellet fra indre Rogaland til Dovre. Den er kjent fra mer enn 20 lokaliteter, og opptrer ofte i antall. Nå oppfattes Agotis luehri som en egen art, atskilt fra A. fatidica i Alpene. Dermed er luehri en av tre sommerfuglarter som kan oppfattes som en norsk "endemisme". I så måte er det en ansvarsart. Vi ser ingen spesiell trussel mot arten. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC