RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agrotis ripae  (Hübner, 1823)

hvitt sandjordfly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)c(iii)+2a(ii)c(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
16
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
12
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
c.iii
Ekstreme fluktasjoner i antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på ulike urter, bl.a. sodaurt, strandmelde og høymol. Biotopen er sandstrender. I Norge er arten kun påvist på sandstrendene på Lista. Trusler mot arten er tråkk og slitasje. Sandflukt og stormer påvirker individtall og delpopulasjoner, og kan bidra til å desimere bestanden. På grunn av det svært begrensede område, er arten sårbar. Mørketallet settes til 1. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Vest-Agder
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen