RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Actebia praecox  (Linnaeus, 1758)

grønt langvingefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike lave planter. Biotopen er tørre, sandete steder. Sommerfuglen opptrer spredt og mest enkeltvis, og er funnet så langt nord som til Klæbu i Sør-Trøndelag. På Vestlandet er den bare kjent fra Rogaland der den finnes på Jærstrendene. Til sammen 36 lokaliteter. Det er vanskelig å peke på alvorlige trusler, men på kystlokalitetene kan nok tråkk være et problem. Mørketallet settes til 20. Arten blir ikke rødlistet.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC