RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lasionycta skraelingia  (Herrich-Schäffer, 1852)

dvergbjørkfjellfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever sannsynligvis på dvergbjørk. Biotopen er myrer der det vokser dvergbjørk, både i barskogsonen og i bjørkebeltet. I Norge er arten kjent fra 6 lokaliteter i Hedmark og én i Oppland. Dette er en art som har et nokså skjult levevis, og følgelig observeres sjelden. I høyereliggende områder i Hedmark og Oppland er det enorme arealer der arten kan leve, og arten er helt sikkert mye vanligere enn antall funn tilsier. Mørketallet settes til 30. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC