RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mythimna straminea  (Treitschke, 1825)

rørgressfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på takrør og strandrør. Biotopen er bevoksninger med vertsplantene nær kysten. Sommerfuglen er funnet langs kysten fra Rogaland til midtre Oslofjord, på cirka 50 lokaliteter. Arten er i seinere år påvist på mange nye lokaliteter. Trusler er drenering og gjenfylling av våtmark. Så langt har vi ikke registrert noen tilbakegang, og vi vil foreløpig ikke føre den opp på rødlista. Mørketallet settes til 20.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC