RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sideridis turbida  (Esper, 1790)

hvitpunktnellikfly

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
48 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
48
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
24
a.ii
Få lokaliteter ≤ 10
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter. Biotopen er åpne sandete steder nær kysten. I Norge er arten påvist på fire lokaliteter på den nordlige delen av Jæren. Dessuten er det et funn fra Tysvær lenger nord i Rogaland. Dette siste funnet skyldes sannsynligvis et streifindivid. Arten er ikke påvist på tilsvarende biotoper på Lista. Trusler er tråkk og slitasje fra badegjester, men også all annen påvirkning av tørrenger i området, kan være negativt. Oppdyrking og beiting med tilhørende gjødsling ødelegger også artens levesteder. På Nord-Jæren er det et sterkt utbyggingspress. Dette fører også til at arealer der arten kan leve, forsvinner. Mørketallet settes til 1,5. Arten får kategori VU (sårbar).
Rogaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen