RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polia richardsoni  (Curtis, 1834)

fjellhakefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven lever på mjelt. Biotopen er fjellhei med mye stein eller grus. Arten er funnet spredt fra Jotunheimen til Porsanger og Sør-Varanger i Finnmark. Til sammen 14 lokaliteter. Arten er sjelden og finnes mest enkeltvis. Det foreligger ingen indikasjon på trusler eller tilbakegang. Mørketallet settes til 30. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC