RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Orthosia miniosa  (Denis & Schiffermüller, 1775)

gult seljefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på eik, og biotopen er eikeskog. I Norge er arten utbredt langs kysten fra Farsund i Vest-Agder til ytre Oslofjord. Den er kjent fra 33 lokaliteter. Trusler er treslagskifte og utbygging. Imidlertid ser arten ut til å holde stand på Sørlandet hvor den er ganske vanlig flere steder. Ved Oslofjorden er den svært sjelden. Mørketallet settes til 15. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC