RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mesogona oxalina  (Hübner, 1803)

krypvierfly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
100 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
100
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
16
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på krypvier som vokser i sand. Biotopen er sandstrender og sandfelt litt inne i landet. I Norge er arten funnet på fire lokaliteter, alle i Østfold. Tre av lokalitetene er på Hvaler, og en lokalitet er på et sandområde i tilknytning til Rygge flyplass. Trusler mot arten er slitasje fra badegjester, men også gjengroing, spesielt med furu. Sandflukt kan også ødelegge. Påvirkningene fører til en fragmentering av forekomstene. Mørketallet settes til 1. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen