RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cirrhia gilvago  (Denis & Schiffermüller, 1775)

almegulfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
11765 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
11765
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
76 km²
Mørketall
12
Beregnet areal
912
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på alm. Biotopen er edelløvskog med alm, eller hager og parker med almetrær. I Norge er arten funnet fåtallig og spredt langs kysten fra Kristiansand til Oslo. Den store trusselen er almesyken som ødelegger vertstrærne. Ellers er utbygging og treslagskifte aktuelle trusler. På grunn av vertstrær blir drept av almesyken, regner vi med pågående reduksjon og fragmentering av artens forekomster. Mørketallet settes til 12. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen