RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Oligia fasciuncula  (Haworth, 1809)

rødgult engfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven til denne arten lever på gressarter. Biotopen er åpne, gressbevokste steder langs kysten. I Norge kjent fra mer enn 50 lokaliteter fra Sørlandskysten til Sunnmøre. Det foreligger enkeltfunn fra ytre Oslofjord. Trusler mot arten er gjødsling og gjengroing, lokalt også utbygging. For øyeblikket ser det ut til at arten holder stand mot truslene, og den kommer ikke inn på Rødlista.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen