RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pabulatrix pabulatricula  (Brahm, 1791)

lundengfly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
12
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
12
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gress. Biotopen er åpen løvskog eller lysninger i løvskog. I Norge ble arten først funnet på en lokalitet i Froland i Aust-Agder i 1969. Den ble gjenfunnet på denne lokaliteten i 1997. Det ble også søkt etter arten på andre lokaliteter i distriktet, men uten resultat. Først i 2010 ble den funnet i et eksemplar noe lenger øst, i Vegårshei kommune. Dette indikerer at det finnes en forekomst i nærheten. I Sverige og Danmark er forekomstene svært spredt. I Sverige finnes arten på en lokalitet på Öland og en i Blekinge, dvs. i sørøst, langt fra norske lokaliteter. Artens levested trues først og fremst av gjengroing. Mørketallet settes til 3. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen