RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Athetis gluteosa  (Treitschke, 1835)

bakkeurtefly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
1450 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
1450
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
200
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Larven lever på ulike urter. Biotopen er tørre bakker og enger. Arten finnes kun i de mest nedbørfattige delene av landet, det vil si midtre og nordlige deler av Gudbrandsdalen og Ottadalen. Den er kjent fra 13 lokaliteter i dette området. Den kan opptre ganske tallrikt på sine biotoper. Trusler mot arten er gjengroing, og gjødsling og oppdyrking av engene. Mørketallet settes til 5. Arten får kategori NT (nær truet).
Oppland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen