RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chilodes maritima  (Tauscher, 1806)

smalvingefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever inne i stengelen av takrør. Biotopen er sumper med takrør, både brakkvannssumper og ferskvann. Sommerfuglen er funnet langs kysten fra Jæren til Bærum i Akershus, på til sammen cirka 35 lokaliteter. Arten er lokal, men den kan være tallrik der den finnes. Trusler er først og fremst drenering og gjenfylling av våtmark. Heldigvis har man nå lykkes i å verne en stor del av de gjenværende våtmarkene innenfor utbredelsesområdet, selv om noe ødeleggelse fortsatt finner sted. Vårt inntrykk er at arten holder stand, og vi vil foreløpig ikke føre den opp på rødlista. Mørketallet settes til 20.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen