RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Diloba caeruleocephala  (Linnaeus, 1758)

blåhodefly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
9810 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
9810
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
64 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
640
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike trær og busker i rosefamilien: Eple, hagtorn, slåpetorn etc. Biotopen er kystnære skogbryn og gamle hager der vertstrærne vokser. I Norge er arten påvist på 27 lokaliteter fra Kristiansand til Oslo. Arten er uregelmessig i sin opptreden, og synes å ha blitt sjeldnere i senere år. Det er for eksempel bare gamle funn fra Oslo og Akershus. Arten trues av fjerning av kystnære kratt, hogst av gamle frukttrær og sprøyting. Vi regner at det foregår en viss reduksjon av habitatene og også en fragmentering av artens forekomster. Mørketallet settes til 10. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen