RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Syngrapha parilis  (Hübner, 1809)

dvergbjørkmetallfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne sommerfuglen lever på bjørk, særlig dvergbjørk. Biotopen er litt tørre myrer med dvergbjørk i bjørkebeltet eller like over. I Norge er arten funnet på 11 lokaliteter fra Tysfjord i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Arten opptrer mest enkeltvis, og er en rask flyver som er vanskelig å fange. Dette er nok hovedgrunnene til dens "sjeldenhet". Vi ser ingen alvorlig trussel mot artens eksistens i Norge. Mørketallet settes til 25. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC