RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Abrostola triplasia  (Linnaeus, 1758)

brungult neslefly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1c(i)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
8142 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8142
c.i
Ekstreme fluktasjoner i Utbredelsesområde
Denne arten lever på nesler. Biotopen har vært åpne gjødseldynger ved bondegårder, og arten har gått tilbake etter at disse ble forbudt på grunn av forurensing. Arten har også blitt borte over så å si hele det gamle utbredelsesområdet i Sverige. I Norge var arten fram til 1969 påvist på 9 lokaliteter mellom Jæren og Oslo. Fra 2000 er den gjenfunnet på flere lokaliteter i Arendal og Kristiansand, og det ser ut til at vi har fått en ny etablering i området. I 2008 ble arten gjenfunnet også på Jæren. Etter dette året har arten blitt funnet på ytterligere lokaliteter. Det er mulig at arten har utviklet en annen økologi enn tidligere, og at dyrene kan leve av neslekjerr ved komposthauger eller lignende. På grunn av artens tendens til ustabil opptreden får den kategorien NT (nær truet). Dette innebærer en nedgradering av kategori fra forrige vurdering.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen