RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nola karelica  (Tengström, 1869)

myrduskfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
1141 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
1141
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
400
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Vertsplanten er ukjent, men biotopen er torvmoser. Arten er kjent for å opptre uregelmessig og fluktuerende. Forekomstene ligger svært spredt. I Norge er arten funnet på tre lokaliteter i Sør-Varanger i Finnmark, og én lokalitet i Trøgstad i Østfold. Lokaliteten i Trøgstad trues av forslag om å drenere deler av myra der sommerfuglen flyr. På grunn av de små og spredte forekomstene, vurderer vi arten til å være truet. Mørketallet settes til 20. Arten får kategorien NT (nær truet).
Østfold
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Grøfting og grøfterens (f.eks. myr og sumpskog)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
    • Hydén, N., Jilg, K. & Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen