RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nola aerugula  (Hübner, 1793)

heiduskfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
100
Beregnet areal
800
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
25
Beregnet areal
200
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter og dvergbjørk. Biotopen er myrer der det vokser dvergbjørk. I Norge er den funnet bare to ganger, i Eidskog 1974 og Kristiansand 2007. Sannsynligvis finnes arten på flere myrer i Sør-Norge. En trussel mot arten er drenering. Dette foregår fortsatt i en viss utstrekning, dog mindre enn før 2000. Likevel tror vi det pågår en nedgang i habitatet, også på grunn av utbygging. Vi setter mørketallet til 25. Arten får kategori NT (nær truet).
Hedmark
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
    • Hydén, N., Jilg, K. & Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen