RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Catocala nupta  (Linnaeus, 1767)

pileordensbånd

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)c(iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
72 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
288
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
c.iv
Ekstreme fluktasjoner i antall reproduserende individ
Denne arten lever på Salix-arter, først og fremst pil. Den kan også leve på poppel. Biotopen er lett fuktige skogbryn der vertstrærne vokser. I Norge er arten først og fremst utbredt rundt Oslofjorden der den opptrer svært ustabilt i de fleste områdene. Den kan være til stede på en lokalitet noen år, for så å forsvinne igjen. På den måten viser artens opptreden og forekomster ekstreme fluktuasjoner. Det foreligger gamle funn fra kysten av Aust-Agder og fra indre Telemark. I senere år er det kun på Asmaløy på Hvaler at den har opptrådt noenlunde regelmessig. Det kan synes som arten har hatt en viss framgang i 2008 og 2009 da den ble funnet i Skien, Arendal og Kristiansand. Funn fra Utsira i Rogaland i 2013 dreier seg klart om individer på trekk. Det som først og fremst er en trussel mot arten, er fjerning av piletrærne som larven utvikler seg på. Vi setter mørketallet til 4. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen