RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Zanclognatha lunalis  (Scopoli, 1763)

skogviftefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten kan leve på ulike urter og løvtrær. Biotopen er vel etablert, åpen skog, gjerne der det er knauser og berg. I Norge er arten påvist på Sørlandet og Østlandet nord til Odnes i Oppland. Dessuten er det en isolert forekomst i Lærdal i indre Sogn. Arten er sjelden og opptrer mest enkeltvis. Den er kjent fra 38 lokaliteter. Trusler mot arten er utbygging, flatehogst og treslagskifte til gran. Samtidig ser det ut til at arten har såpass godt fotfeste at den ikke bør rødlistes i denne omgang. Mørketallet settes til 25.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen