RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hypenodes humidalis  Doubleday, 1850

dvergnebbfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten har ukjent vertsplante. Biotopen er myr og fuktige enger. Den går ikke opp i fjellet. I Norge var arten lenge regnet som en sjeldenhet. Men høyst sannsynlig har den vært oversett. Nå er arten kjent fra 76 lokaliteter i Sør-Norge nord til Elverum. Det kan også virke som den har blitt vanligere i senere år. Det som først og fremst er en trussel, er drenering og gjenfylling av våtmark. I noen områder kan det føre til at arten blir borte. Totalt sett mener vi likevel at det ikke er noen grunn til å rødliste den. Mørketallet settes til 40.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC