RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Clostera anachoreta  (Denis & Schiffermüller, 1775)

svartflekkstjertspinner

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
4265 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4265
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
192
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på osp. Biotopen er ospeskog eller blandingsskog med osp. Arten krever ospebestand med grove trær og lang kontinuitet. I Norge er arten utbredt i den sørøstlige delen av Østlandet; i Østfold, Akershus og den sørlige delen av Hedmark. Den er kjent fra 13 lokaliteter. På grunn av artens habitatkrav, er moderne driftsformer i skogbruket en trussel. Dette fører til at forekomster reduseres og fragmenteres. Mørketallet settes til 4. Arten rødlistes i kategorien sårbar (VU).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hydén, N., Jilg, K. & Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen