RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lycia pomonaria  (Hübner, 1790)

fjellurvemåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på bjørk, Salix-arter og Vaccinium (blåbær, blokkebær, tyttebær). Biotopen er bjørkeskog og blandingsskog med bjørk. Det er spredte funn fra Hordaland til Øst-Finnmark. I alt er arten kjent fra 20 lokaliteter. Sannsynligvis skyldes mangelen på funn at det har vært liten innsamlingsaktivitet på artens habitater tidlig i sesongen når den flyr. Vi mener det ikke er noen grunn til å plassere arten på rødlista. Mørketallet settes til 50.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC