RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lycia lapponaria  (Boisduval, 1840)

myrlurvemåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på dvergbjørk. Biotopen er myr og hei der det vokser dvergbjørk, både på myrer langt nede i barskogsonen og på dvergbjørkheier over tregrensa. I Norge er arten kjent fra fem lokaliteter fra Lom i Oppland til Lødingen i Nordland. Artens flyvetid er tidlig i sesongen og kort. Dette er sannsynligvis årsaken til at det er gjort så få funn. Vi tror at arten er mye vanligere enn det antall funn tilsier. Mørketallet setter vi til 30. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC