RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Paradarisa consonaria  (Hübner, 1799)

eikebarkmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike løvtrær, først og fremst eik og bøk. I Norge er arten særlig funnet i eller ved edelløvskog. Den er utbredt fra Flekkefjord i Vest-Agder til Asker i Akershus. Arten er relativt sjelden, men den synes å ha blitt noe vanligere i senere år. Trusler mot arten er utbygging og treslagskifte, men i det store og hele vil habitatet fortsatt være tilgjengelig for arten innenfor utbredelsesområdet. Vi anser ikke arten for å være truet i Norge. Mørketallet settes til 20. Arten kommer ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC