RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fagivorina arenaria  (Hufnagel, 1767)

lavbarkmåler

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på lav som vokser på eike- og bøkestammer. Biotopen er eikeskog med grove trær som har rikelig vekst med lav på stammene. Arten er funnet én gang i Norge: Tistedal i Halden 1906. Arten er ikke gjenfunnet her eller på andre eikeskogslokaliteter ved Oslofjorden. Siden 1906 er eikebestanden ved Tistedal redusert på grunn av utbygging. Området har også vært gjennom en hard periode med luftforurensing fra industrien i området (Saugbruksforeningen), hvilket med stor sannsynlighet har redusert forekomsten av lav i området. Disse to faktorene regner vi med har utslettet forekomsten av sommerfuglen på lokaliteten. Arten har også gått sterkt tilbake i Sverige, og av den grunn virker det mindre sannsynlig at arten kan gjenfinnes i Norge. Vi klassifiserer den derfor som regionalt utdødd (RE).