RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cleorodes lichenaria  (Hufnagel, 1767)

grønn barkmåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
1524 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
1524
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
44 km²
Mørketall
8
Beregnet areal
352
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på lav som vokser på stein og trær. Biotopen er åpen løvskog og krattskog. I Norge er den kjent fra 15 lokaliteter langs kysten fra Grimstad til Moss. Arten opptrer stort sett enkeltvis og sporadisk, og den har også blitt borte fra noen av sine gamle lokaliteter. Sannsynligvis har den lidd under perioden da den sure nedbøren var på det verste. I dag trues den mer av treslagskifte og utbygging. Dette fører til fragmentering av artens levesteder. Vi setter mørketallet til 8. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen