RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alcis jubata  (Thunberg, 1788)

strybarkmåler

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 4000 km²
Kjent forekomstareal
144 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
2880
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever av ulike arter av skjegglav (Usnea og Alectoria). Biotopen er gammel skog med rik vekst av skjegglav på trærne. I Norge er arten kjent fra 46 lokaliteter fra Bygland i Aust-Agder til Namsos i Nord-Trøndelag. På grunn av moderne skogbruk, blir artens habitater redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 20. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen